Allmänna leveransbestämmelser

LEVERANSTID

Uppgivna leveranstider är ungefärliga där inget annat uttryckligen angivits.

PRIS

Där inget annat angivits gäller beträffande lämnat pris följande:
Priset gäller fritt säljarens lager och inkluderar således ej frakter, försäkringsavgifter och andra
leveransomkostnader.
Priset inkluderar ej mervärdesskatt och andra liknande pålagor.
Vid delleveranser senare än 6 månader efter orderbekräftelsens datum äger säljaren rätt att höja priset för
dessa leveranser, om säljarens inköpskostnader ökat eller den allmänna prisnivån stigit under tiden efter
orderbekräftelsens datum.

ANGIVNA MÅTT OCH KVANTITETER

Angivna mått noteras med för branschen sedvanliga toleranser. Angiven kvantitet är ungefärlig och säljaren äger avvika med 15 % uppåt eller nedåt.

LEVERANS DIREKT FRÅN FABRIK

Anbud eller ordererkännande från säljarens sida som anger leverans direkt från bruk eller fabrik är lämnat
med förbehåll för brukets eller fabrikens godkännande.

MELLANFÖRSÄLJNING

Offerter lämnas med förbehåll för mellanförsäljning.

FARAN FÖR GODSET

Faran för godset övergår från säljaren till köparen så snart säljarens personal överlämnat befattningen med godset till annan person för godsets befordran till köparen.

BESIKTNING AV GODSET

Det åligger köparen att noggrant besiktiga godset omedelbart vid mottagandet.

RABATT, VÄXELBETALNING M. M.

Ingen rabatt utgår på angivet pris utöver vad som uttryckligen överenskommits eller angivits i offerten eller
orderbekräftelsen.
Växelaccept utgör ej betalning förrän växeln är helt inlöst.
Vid försenad betalning debiteras dröjsmålsränta från förfallodagen.
Finner säljaren skäl till antagande att betalning i rätt tid kommer att utebli, äger han innehålla varan till dess betryggande säkerhet ställts. För eventuella felbedömningar härvidlag, svarar inte säljaren i något avseende.

LEVERANSFÖRSENING

Leveransförsening medför hävningsrätt om den är långvarig och beroende av omständighet varöver säljaren råder. Skadestånd utgår icke vid leveransförsening.

REKLAMATION FÖR FÖRSENAD LEVERANS

Reklamation för försenad leverans skall ske skriftligen och skall ha kommit säljaren tillhanda senast en vecka efter det godset avlämnades.

FEL I GODSET

Om levererat gods är behäftat med fel förbehåller sig säljaren rätten att utbyta det mot leveransgillt gods. För den händelse felfritt gods inte kan levereras skall köpeskillingen nedsättas till det felaktiga godsets värde om säljaren inte väljer att återtaga godset mot återbetalning av köpeskillingen. Annan ersättning än som här ovan angetts utgår inte i något fall av fel i godset. Säljaren svarar inte för godsets beskaffenhet när mer än tre månader förflutit från det godset avlämnats.

BRIST

Utgår icke godset till avtalad mängd, äger köparen göra avdrag å köpeskillingen för mängd motsvarande
bristen. Annan ersättning utgår ej vid eventuell brist i levererat gods.

REKLAMATION FÖR FEL ELLER BRIST I GODSET

Reklamation för fel eller brist i godset skall skriftligen ha kommit säljaren tillhanda senast en vecka efter
godset avlämnades eller från det köparen skäligen kunnat upptäcka felet eller bristen. Reklamation som äger rum senare än tre månader efter godsets avlämnande beaktas icke.

FÖRSENING, FEL ELLER BRIST VID SUCCESSIVA LEVERANSER

Skulle försening, fel eller brist föreligga i någon eller några av flera på varandra följande leveranser i enlighet med ett huvudavtal berättigar ofullkomligheter i någon av delleveranserna inte köparen till hävning eller annan åtgärd beträffande senare leveranser.

AVROPSORDER

Där inte annat angivits gäller vid s.k. avropsorder, att säljaren 12 månader efter orderbekräftelsens datum
äger rätt att omgående leverera vid denna tidpunkt resterande kvantitet.

FORCE MAJEURE

Strejk, arbetsnedläggelse, lockout eller annan arbetskonflikt, krig, mobilisering, rekvisition, beslag,
importförbud, exportförbud, allmän varuknapphet, transportsvårigheter, försening av leverans från under-
leverantör eller varje annan omständighet, varöver säljaren icke råder, berättigar säljaren att utan
ersättningsskyldighet antingen uppskjuta sina åtaganden enligt avtalet tills dess berörda hinder upphör eller uppsäga avtalet med omedelbar verkan.

OFFENTLIGA AVGIFTER M. M.

Nya eller förhöjda tullar, ökade transportkostnader, försäkringspremier, hamnavgifter, ishinder med
åtföljande istillägg eller andra liknande avgifter ävensom höjning av gällande arbetslöner, materialkostnader etc., tillkomna efter det offert avgivits eller träffats och som drabbar den offererade eller försålda varan, skall betalas av köparen.

FÖRÄNDRADE VALUTAKURSER

Påverkas leverantörens importpriser för varor av det slag offert/ordererkännande avser genom upp- eller
nedskrivning av utländsk respektive svensk valuta, förbehåller säljaren sig rätten höja angivet pris med den procentsats som motsvaras av förändringen i kronans värde i förhållande till den utländska valutan på
fakturans förfallodag. Förändring i priset av angiven anledning medför ej rätt för köparen att häva avtalet.

ÄGANDERÄTTSFÖRBEHÅLL

Vid leverans till andra länder än Sverige skall godset vara leverantörens egendom intill dess att köpeskillingen slutligen betalts.

SKILJEKLAUSUL

Eventuella tvister i anledning av träffande avtal eller skedda leveranser skall om säljaren så begär avgöras
av skiljemän i Göteborg enligt gällande svensk lag och enligt reglerna för Stockholms Handelskammares
Skiljedomsinstitut.

Här kan du ladda ner LEVERANSBESTÄMMELSER i PDF-format.

» Leveransbestämmelser

För att kunna titta på filen behöver du Acrobat Reader installerat på din dator.

Du kan hämta hem programmet gratis här: